REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

NA WYDARZENIA TEATRU RAMPA – NA TARGÓWKU POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATR-RAMPA.PL

§1. DEFINICJE

Bilet internetowy – oznacza zakupiony Bilet, dostarczony w postaci załączonego do wiadomości email pliku (format PDF) wysłany na wskazany przez Nabywcę adres email;
Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny;
Nabywca – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów na wydarzenia Teatru Rampa – na Targówku za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.teatr-rampa.pl (Witryny);
Strona Płatności – strona internetowa www.tpay.pl, administrowana przez Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437;
Teatr – Teatr Rampa – na Targówku z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa, posiadający numer NIP 525-00-09-602 oraz REGON 000564270, wpisany do Rejestru Instytucji Artystycznych pod Nr RIA/127/85;
Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Biletem;
Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.teatr-rampa.pl i podstrony, której administratorem jest Teatr;
Wydarzenia – publiczne wykonania spektakli teatralnych i innych form teatralnych, koncerty i wszelkie inne wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Teatr w jego siedzibie, na które Teatr prowadzi sprzedaż biletów.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Nabywców Biletu za pośrednictwem Witryny. Rezerwacja Biletu jest możliwa wyłącznie w Kasie Teatru, jak również telefonicznie lub mailowo poprzez kontakt z Biurem Obsługi Widzów.
 2. Każdy Nabywca przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Teatr może wystawić do sprzedaży za pośrednictwem Witryny Bilety indywidualne: normalne i ulgowe, lub też – w przypadku spektakli przeznaczonych dla dzieci – Bilety indywidualne dla dorosłego i dla dziecka (jeżeli takie zostały przez Teatr przewidziane). Bilety grupowe są dostępne do sprzedaży wyłącznie w Kasie.
 6. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1740 j.t. z późn. zm.).v
 7. Nabywca składając Zamówienie wyraża zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności: informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 287), potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej na podany w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018 poz. 2519) sprzedaż Biletów za pośrednictwem Witryny nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Faktura VAT za zakup Biletu, w przypadku zaznaczenia chęci jej otrzymania w procesie składania Zamówienia, zostanie przesłana Nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  na adres podany w czasie składania Zamówienia, na co Nabywca wyraża zgodę.
 10. Wszystkie informacje na temat repertuaru Teatru, cennika oraz godzin pracy i danych kontaktowych Biura Obsługi Widzów i Kasy opublikowane są na stronie www.teatr-rampa.pl.

§ 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup bilet” będącej podstroną Witryny (www.bilety.teatr-rampa.pl). Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a. wybór wydarzenia;
  b. wybór opcji „kup bilet”;
  c. wybór liczby Biletów oraz przypisanych im miejsc na Sali, z zastrzeżeniem postanowień §10 ust. 1 i 2 Regulaminu;
  d. określenie sposobu dostawy (Bilet internetowy, odbiór w Kasie);
  e. podanie danych osobowych Nabywcy (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu komórkowego);
  f. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Nabywcy, o treści wskazanej na podstronie Witryny;
  g. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „KUP BILET”.
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w czasie 30 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Nabywca ma prawo zamówić Bilety na Wydarzenia z bieżącego repertuaru Teatru, których sprzedaż Teatr umożliwi za pośrednictwem Witryny.
 5. Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Teatru. Jeżeli Teatr nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Wydarzenia, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 6. Nabywca ma prawo do jednorazowego zakupu nie więcej niż 10 Biletów. W przypadku chęci zakupu większej niż wskazana w zdaniu poprzedzającym liczby biletów, Kupujący powinien skontaktować się z Teatrem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą.
 7. Nabywca, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez Teatr. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  a. dane Wydarzenie, na które obowiązywać ma Bilet lub Bilety (tytuł, data, sala, miejsce, jeżeli na dane Wydarzenie obowiązywała sprzedaż miejsc numerowanych);
  b. dane zamówionego Biletu lub Biletów (cena);
  c. numer zamówienia;
  d. termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie automatycznie anulowane;
  e. link do płatności online (Strona Płatności).

§ 4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Nabywca zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
2. Nabywca ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności zgodnie z regulaminem Strony Płatności.
3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Nabywcy nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w czasie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Nabywcy zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Teatr informacji o wykonaniu płatności.
5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Nabywcę tradycyjnym przelewem na konto Teatru. Każdorazowe takie rozwiązanie musi być konsultowane z Biurem Obsługi Widzów. W innym przypadku środki będą zwracane na konto Nabywcy.

§ 5 DOSTAWA I REALIZACJA BILETÓW

1. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu dostawy jako „bilet internetowy” po dokonaniu płatności Nabywca otrzyma Bilet w formie wiadomości email – około 15 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w czasie 30 minut od złożenia zamówienia. Na adres email Nabywcy zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF.
2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Nabywcy w formie email jest:
a. komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier lub
b. urządzenie mobilne z oprogramowaniem obsługującym pliki pdf w celu umożliwienia okazania pracownikowi obsługi widowni kodu QR Biletu na takim urządzeniu.
3. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia Wydarzenia, którego dotyczył. Nabywca na podstawie Biletu nie ma prawa do udziału w innym
Wydarzeniu niż to, którego dotyczy Bilet.
4. Nabywca, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w formie wydrukowanej lub jako kod QR na urządzeniu mobilnym, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Teatru, na poniższych zasadach:
a. Bilet można odebrać wyłącznie w kasie Teatru;
b. odbiór Biletu w kasie Teatru możliwy będzie nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, którego Bilet dotyczy;
c. Nabywcy nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Teatru zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Teatru.
5. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu dostawy jako „odbiór w kasie” po dokonaniu płatności można zgłosić się do kasy Teatru. Opłacony bilet można odbierać w kasie Teatru do dnia Wydarzenia, którego dotyczy Bilet. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór Biletów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.
6. Celem odbioru Biletu w kasie Teatru Nabywca powinien podać następujące dane:
a. numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
b. adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
7. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.
8. Teatr nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Teatru z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
a. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Nabywcę;
b. w przypadku niemożności odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą Teatru. W takim wypadku Nabywca nie jest uprawniony do udziału w Wydarzeniu, żądania od Teatru zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
9. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Teatrze kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w Wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
10. W przypadku, gdy Nabywca opuszcza salę w trakcie trwania Wydarzenia, powinien okazać pracownikowi Teatru Bilet pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części Wydarzenia.

§6 ZWROT BILETU ZAKUPIONEGO

1. Zakupione Bilety internetowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Nabywcę. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 poz. 287).
2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany lub odebrany w kasie Teatru nie podlega wymianie lub zwrotowi. Prawo do zwrotu nie przysługuje także w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu Wydarzenia.
3. Nabywca ma prawo do zwrotu Biletu internetowego wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia, którego dotyczy Bilet.
4. W przypadku odwołania Wydarzenia Teatr bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywców w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu.
5. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Nabywca wysyła wiadomości email na adres bow@teatr-rampa.pl z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
a. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”;
b. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.
6. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Teatru Nabywca jest zobowiązany okazać Bilet i paragon lub potwierdzenie dokonania płatności za Bilet podlegający zwrotowi. Bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Teatru, Teatr dokona zwrotu zapłaconej ceny w takiej formie w jakiej była dokonana zapłata. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Nabywca otrzyma w kasie Teatru informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
7. Z zastrzeżeniem §10 ust. 3, w przypadku zgłoszenia zwrotu za pomocą poczty elektronicznej Teatr w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia:
a. zwróci zapłaconą cenę przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo
b. poinformuje Nabywcę o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Kasie Teatru, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres: Teatr Rampa – na Targówku, ul. Kołowa 2, 03-536 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Teatru: bow@teatr-rampa.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich doręczenia do Teatru.
3. Teatr zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Nabywcą.

§ 8 INFORMACJA HANDLOWA (NEWSLETTER)

Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Teatru informacji handlowych (newsletter) na podany przez siebie adres email, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie internetowej www.teatr- rampa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wysyłką Newslettera dostępne są przy zapisie na newsletter na stronie internetowej www.teatr- rampa.pl/. Nabywca może w dowolnym momencie zrezygnować z wysyłki Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej z Newslettera.

§9 DANE OSOBOWE

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Teatr oświadcza, że:
a. administratorem danych osobowych jest Teatr Rampa – na Targówku, ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa;
b. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu email: iod@teatr-rampa.pl;
c. dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane przez Teatr w celu realizacji umowy sprzedaży;
d. podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
e. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
f. dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
– podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
– upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
g. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
h. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Nabywcy w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Nabywcą oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
3. Nabywca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Teatr w celach marketingowych związanych z działalnością Teatru, a powiązanych ze sprzedażą biletów.
4. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Nabywcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają rezerwacje i zamówienia i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane spowodowane są nieprawidłowym działaniem aplikacji lub podmiotów, za które Teatr ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia oraz inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Nabywców oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Nabywcy dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Nabywców w siedzibie Teatru, w kasie Teatru oraz na stronie www.teatr-rampa.pl.
3. Teatr zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie, przy czym zmiany nie wpływają na zakupy dokonane przed zmianą Regulaminu.
4. Teatr zastrzega sobie prawo do:
a. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Nabywców o swoich zamiarach;
b. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę, przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Nabywców.
5. Teatr zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Nabywcy. Teatr nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Teatr nie odpowiada za:
a. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
b. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Nabywcy;
c. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Nabywców i Teatru.

DANE KONTAKTOWE
Teatr Rampa – na Targówku, ul. Kołowa 20
03-536 Warszawa,  www.teatr-rampa.pl
tel. +48 22 679 89 76, 573 801 004, kasa@teatr-rampa.pl, bow@teatr-rampa.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW

§1 Definicje

Voucher – bilet otwarty, bon towarowy, opatrzony indywidualnym numerem, wydany na okaziciela, zakupiony w kasie Teatru Rampa na Targówku, uprawniający Użytkownika do jednorazowej wymiany na bilet w kasie Teatru, na dowolnie wybrany przez siebie spektakl repertuarowy Teatru Rampa na Targówku (z wyłączeniem wydarzeń gościnnych, spektakli zamkniętych, spektakli premierowych i sylwestrowych) pod warunkiem dostępności miejsc;
Voucher Elektroniczny – bilet otwarty w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), nabyty za pośrednictwem Witryny i udostępniony Nabywcy pocztą elektroniczną;
Nabywca – osoba, która zakupiła Voucher lub Voucher Elektroniczny;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Teatr – Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20, instytucją artystyczną, osobą prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/127/85, NIP 5250009602, Regon 000564270;
Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Voucherem lub Voucherem Elektronicznym;
Witryna – strona internetowa www.teatr-rampa.pl i jej podstrony, której administratorem jest Teatr.

§2 Zasady sprzedaży biletów w kasie

1. Nabycie Vouchera może być dokonane wyłącznie w Kasie Teatru. Za pomocą Witryny można nabyć wyłącznie Voucher Elektroniczny.
2. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.
3. Teatr, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w określonej kwocie wyrażonej w złotych, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania go do realizacji w okresie jego ważności w kasie Teatru. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę, o których mowa w niniejszym ustępie, przechodzą na własność Teatru z chwilą wydania Vouchera i nie podlegają oprocentowaniu.
4. Teatr akceptuje zakup Vouchera w kasie Teatru gotówką lub za pomocą karty płatniczej (w tym karty kredytowej).
5. Voucher nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu. Teatr nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Vouchera po jego przekazaniu Nabywcy. W razie utraty Vouchera jego duplikat nie będzie wydany.
6. Realizacja Vouchera będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jego posiadanie w sposób nieuprawniony.

§3 Zasady sprzedaży Voucherów Elektronicznych

1. W celu dokonania zakupu Vouchera elektronicznego za pośrednictwem Witryny wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji lub Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji lub Internet Explorer w wersji 11,
c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu:
a) rejestracji Nabywcy lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Vouchera elektronicznego;
b) złożenia przez Nabywcę zamówienia on-line,
c) uiszczenia przez Nabywcę zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
d) otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Vouchera Elektronicznego, Nabywca powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez “kliknięcie” opcji “akceptuję Regulamin”.
4. Voucher Elektroniczny pozostaje własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Nabywcę nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Nabywcy. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§4 Zasady korzystania z Vouchera lub Vouchera Elektronicznego

1. Realizacja Vouchera może nastąpić w kasie Teatru lub w witrynie www.teatr-rampa.pl Teatr przyjmuje do realizacji Vouchery i Vouchery Elektroniczne nieuszkodzone posiadające aktualny termin ważności oraz wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jego sfałszowaniem.
2. Realizacja Vouchera Elektronicznego w kasie Teatru i za pomocą witryny wymaga podania widocznego na nim kodu.
3. Realizacja Vouchera i Vouchera Elektronicznego za pomocą witryny następuje poprzez wybranie tytułu i daty spektaklu, miejsca w określonej strefie cenowej, z planu widowni, zgodnej z wartością vouchera i dodania biletu „do koszyka”, następnie w koszyku w odpowiednim polu wpisać kod vouchera i kliknąć „dodać voucher”. Po kliknięciu realizacji zamówienia bilet jest wysyłany na wskazany w zamówieniu adres mailowy.
4. Realizacja Vouchera lub Vouchera Elektronicznego polega na jednorazowej wymianie na jeden bilet na spektakl repertuarowy.
5. Nie ma możliwości wymiany Vouchera lub Vouchera Elektronicznego na inny Voucher lub Voucher Elektroniczny.
6. W celu wykorzystania Vouchera lub Vouchera Elektronicznego możliwa jest rezerwacja telefoniczna na wybrany termin spektaklu pod warunkiem dostępności miejsc. Rezerwacji można dokonywać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem spektaklu w Biurze Obsługi Widzów od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 pod numerami telefonów +48 22 679 89 76 lub +48 573 801 004.
7. Voucher lub Voucher Elektroniczny nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Teatru. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Voucher lub Voucher Elektroniczny nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
8. Voucher lub Voucher Elektroniczny nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu. Teatr nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Vouchera lub Vouchera Elektronicznego po jego przekazaniu Nabywcy. W razie utraty jego duplikat nie będzie wydany.
9. Realizacja Vouchera lub Vouchera Elektronicznego będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jego posiadanie w sposób nieuprawniony.
10. Bilet na spektakl, który został nabyty w wyniku wymiany Vouchera lub Vouchera Elektronicznego nie podlega zwrotowi.
11. W przypadku odwołania spektaklu, bilet nabyty w wyniku wymiany z Vouchera lub Vouchera Elektronicznego podlega wymianie na bilet na inny spektakl.
12. Teatr może odmówić realizacji Vouchera lub Vouchera Elektronicznego w przypadku:
a) upływu terminu ważności Vouchera lub Vouchera Elektronicznego,
b) uszkodzenia Vouchera lub Vouchera Elektronicznego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

§5 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera Elektronicznego

Nabywca Vouchera Elektronicznego będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera Elektronicznego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy sprzedaży Vouchera Elektronicznego zawartej za pośrednictwem Witryny oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Witryny wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu w przypadku odstąpienia od umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery i Vouchery Elektroniczne zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
2. Niewykorzystane w terminie ważności Vouchery lub Vouchery Elektroniczne nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Vouchera lub Vouchera Elektronicznego będą rozpatrywane przez Teatr w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Kasie Teatru, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres Teatru: Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20.

§7 Postanowienia końcowe

1. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Nabywcy poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Witrynie www.teatr-rampa.pl oraz w kasach biletowych Teatru.

Załącznik nr 1

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować Teatr o swojej decyzji o odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: bow@teatr-rampa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Teatr Rampa na Targówku, 03- 536 Warszawa, ul. Kołowa 20.
Nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie pod linkiem www.teatr-rampa.pl/regulaminy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą̨ wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Teatr zwróci Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Teatr został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Teatr dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę̨ użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyrazi zgodę̨ na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY